Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Pole elektromagnetyczne

Stacje elektroenergetyczne są źródłem pól: elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie jedne z bardziej rygorystycznych norm ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Pole elektromagnetyczne ma dwie niezależne od siebie składowe: elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne (E) mierzy się w kV/m (kilowolt / metr). Wytwarza je każdy obwód elektryczny pod napięciem – np. podłączona do gniazda elektrycznego, ale nie włączona lampka nocna. Kiedy lampka zostanie włączona, przez obwód popłynie prąd elektryczny, czego efektem będzie emisja pola magnetycznego (H), które mierzy się w A/m (amper / metr).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w Polsce dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej;
  • dla miejsc dostępnych dla ludności: odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Poza obrębem stacji, wartości natężenia zarówno pola magnetycznego, jak i elektrycznego, nie przekroczą norm wynikających z polskiego prawa.

Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m) Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m)
Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m) Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m)

Hałas

Stacje elektroenergetyczne są źródłem kilku rodzajów hałasu: stałego i okresowego.

Główne źródło hałasu na stacji to autotransformatory wyposażone w wentylatory służące do ich chłodzenia. Autotransformatory generują stały dźwięk, zwiększający swoje natężenie po włączeniu wentylatorów.

Natomiast dźwięk związany ze zjawiskiem ulotu* nasila się w czasie złej pogody (mżawka, słaby deszcz).

Trzecim powodem hałasu powstającego na stacji są wyładowania powierzchniowe występujące na izolatorach. Tak samo jak w przypadku zjawiska ulotu, jest to hałas okresowy.

W żadnym przypadku jednak, natężenie generowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych przepisami norm.

Należy również podkreślić, że takie procesy jak ulot czy wyładowania są obojętne dla środowiska oraz ludzi przebywających w pobliżu stacji elektroenergetycznej.

W trakcie budowy uciążliwy może być także, pojawiający się okresowo, hałas wynikający z wykorzystania sprzętu budowlanego. Ponadto nastąpi nasilenie ruchu pojazdów, związane z transportem materiałów budowlanych na miejsce budowy. Jednak przy prawidłowo i sprawnie prowadzonych robotach, oddziaływanie będzie krótkookresowe i nie będzie miało większego znaczenia dla środowiska.

Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć

* ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Pojawia się on tylko w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak lekki deszcz, mżawka czy szadź.