Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Komunikacja społeczna

Budowa stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów stanowi jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. O postępach w jej realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce „Aktualności”. Mamy nadzieję, że transparentność naszych działań pozwoli terminowo zrealizować przedmiotowe zadanie, a Państwu zapewni możliwość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi, jak również społecznościami lokalnymi. Planujemy prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania osób, w sąsiedztwie których zlokalizowana jest przedmiotowa stacja. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie możemy doprowadzić do pogodzenia potrzeb wszystkich interesariuszy tego zadania, w którym z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego regionu i kraju, a z drugiej – zachowanie wartości, jakimi są lokalne uwarunkowania środowiskowe.