Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Rada Miejska w Kolbuszowej przyjęła uchwałę w sprawie MPZP

2018-07-25

Rada Miejska w Kolbuszowej, uchwałą nr LVI/672/2018, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.